Research Achievements

GIARI

Research:GIARI Research Collegium for Asian Regional Integration Theories

Creation of Asian Regional Integration Studies-Research Retreats

2009.03.30

Summary

  • Date: March 30 and 31, 2009
  • Venue:Atami city, Shizuoka Pref.
  • Attendance: Satoshi Amako, Shujiro Urata, Kazuo Kuroda, Hatsue Shinohara, Yukiko Fukagawa, Naoyuki Umemori, Ken-Ichi Akano, Akiko Kamogawa and Kyosuke Kurita
  • Clerk: Masato Kamikubo, Yoji Osada, Kaoko Takahashi and staff
Report (PDF fime)[173KB]

The Pictures of MeetingBack